Finally got my Hamilton TTM back yesterday. Check the blog!