LMK if you got any 06-07 Timberwolves...base to autos, lmk. Thanks!